IKUTI KAMI.

Aug 18, 2016

Kurikulum Kebangsaan dan Kokurikulum Kebangsaan

    Kurikulum ialah satu rancangan pendidikan yang terkandung di dalamnya segala ilmu pengetahuan serta kemahiran, nilai-nilai dan norma, unsur-unsur kebudayaan dan kepercayaan yang telah menjadi pilihan masyarakat untuk diperturunkan kepada ahli-ahlinya. Peranan kurikulum dalam pendidikan adalah untuk membina perkembangan pelajar yang lengkap dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi. Dalam konteks negara Malaysia, kurikulum juga berperanan untuk melahirkan rakyat yang mendukung cita-cita negara dalam mewujudkan perpaduan yang berpandukan Rukun Negara di samping menghasilkan tenaga rakyat yang terlatih untuk keperluan Negara iaitu modal insan.

Kurikulum kebangsaan terbahagi kepada lima seperti yang berikut:
 1. Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak - kanak
 2. Kurikulum Standard Pra Sekolah Kebangsaan (KSPK) 
 3. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
 4. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KKSR)
 5.  Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)
Antara strategi pelaksanaan kurikulum di sekolah ialah:
 1.  Menyediakan dokumen standard kurikulum asuahan dan didikan awal kanak kanak serta kurikulum pra sekolah kebangsaan
 2. Menggubal Standard Kandungnan dan Standard Pembelajaran untuk setiap mata pelajaran diperingkat rendah da menengah
 3. Menyediakan bahan sokongan kurikulum untuk menyokong pelaksanaan kurikulum
 4. Menyemak dan meminda atau membat perubahan kurikulum berdasarkan perubahan dasar pendidikan dan dasar utama negara
 5. Menyediakan, menyemak , dan mengemas kini kurikulum sedia ada mengikut keperluan semasa dan masa hadapan
Kokorikulum kebangsaan 

Bagi melahirkan pelajar yag seimbang dari sudut intelek, minat, bakat, jasmani, dan rohani ke arah pembangunan kepimpinan murid, pembentukan nilai estetika serta jati diri, Kementerian Pendidikan telah mewajibkan pelajar untuk mengikuti aktiviti kokurikulum. Pelaksanaan kokorikulum bertujuan memantapkan jati diri kokorikulum di sekolah adalah seperti yang berikut.


 1. Membudayakan aktiviti kokurikulum dalam kalangan murid
 2. Memberi wajaran kepada penglibatan yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum
 3. Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri secara aktif melalui kepelbagaian aktiviti kokurikulum
 4. Melibatkan murid pelbagai kaum dalam aktiviti kokurikulum
 5. Memberi penekanan terhadap penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam aktiviti kokurikulum